Privātuma politika

TZMO ievāktās un uzkrātās informācijas veidi

Mēs nevācam personiski identificējamu informāciju TZMO Capital Group globālajā interneta dienestā – lietotāji neiesniedz personiskas ziņas to apmeklējot.

Tomēr atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams sniegt personisku informāciju.

Informācijas veidi: vārds, uzvārds, adrese vai e-pasts, izglītība un darba pieredze, dzimšanas datums, telefona numurs. Lietotājs papildus var sniegt informāciju par sevi interesējošiem produktiem un citu ar savu dzīvesveidu saistītu informāciju.

TZMO iegūtās informācijas izmantošanas veidi

TZMO ievāc personisku informāciju, kas skar interneta dienesta apmeklētājus, ar mērķi sniegt informāciju par produktiem, pakalpojumiem un to veicināšanu, veikt tirgus izpēti vai patērētāju apmierinātības izpēti, uzturēt saraksti, atļaut pieteikties jaunumiem, vai gadījumos, kad tas tiek pieprasīts , kā arī mārketinga izpētei, ko vada TZMO Capital Group vai cits, neatkarīgs pasūtītājs. Personiska informācija tiek vākta arī ar mērķi sadarboties ar biznesa partneriem, kā arī lai izsūtītu bezmaksas produktu paraugus. Turklāt lietotāji iesniedz personisku informāciju arī piesakoties darbam TZMO Capital Group.

Dažos gadījumos tieši TZMO Capital Group interneta dienests var izmantot sniegtās ziņas pakalpojuma izmantošanai, ņemot vērā attiecīgās procedūras informācijas izmantošanai.

Cookies

TZMO interneta dienests informācijas vākšanai izmanto sīkdatnes, jeb tā saukto “cookies”. Tās ir nelielas informācijas daļiņas, kas liecina par vietnes apmeklētāja izvēlēm, un kuras var tikt dzēstas vai bloķētas pēc viņa vēlēšanās jebkurā laikā, izmantojot jebkurā interneta pārlūkā pieejamu mehānismu. Mēs tās izmantojam, lai dotu iespēju lietotājam personalizēt interneta dienesta lapas izskatu un uzlabot dienesta lietderību. Pagaidu sīkdatnes nesatur personiski identificējamu informāciju.

Piedāvājuma prezentācija

Mēs pieliekam visus spēkus, lai produkti, kas tiek piedāvāti dienestā, būtu vienmēr nopērkami. Tomēr nelieli pārrāvumi piegādēs ir iespējami. Mēs paturam iespēju mainīt atsevišķu produktu tehniskos parametrus un dizainu, kas nemazinātu to kvalitāti un būtiski neietekmētu izraudzītā produkta izskatu un funkcijas.

Informācija konfidencionalitāte

Kompānijas, kas pieder pie TZMO Capital Grop neizpauž personiski identificējamu informāciju, kas skar to klientus, neautorizētai trešajai pusei – tā tiek izmantota tikai to pašu mārketinga mērķiem, kas paliek TZMO Capital Group ietvaros. Mēs dalāmies ar informāciju vienīgi ar partneriem, kas darbojas mūsu uzdevumā, bet neatļaujam šiem partneriem izmantot vai atklāt minētos datus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams, lai izpildītu pasūtījumu, vai ir nepieciešams pielāgot attiecīgās prasības atbilstoši likumam. Ja likums to pieprasa, mēs varam atklāt lietotāju datus.

Personisko datu aizsardzība

Šī dienesta lietotāju sniegtā personiskā informācija tiek aizsargāta saskaņā ar likumu. TZMO aizsargā uzkrāto personiski identificējamo informāciju no neautorizētas izpaušanas, lietošanas, pārveidošanas vai dzēšanas, piemērojot atbilstošas drošības kontroles procedūras, nolūkā pasargāt personisku informāciju, kas ir mūsu rīcībā, no iespējamiem riskiem, saskaņā ar attiecīgo likumdošanu. Šī informācija par datu aizsardzību tiks atjaunināta nekavējoši, ja tiks ieviestas kādas izmaiņas procedūrās, kas skar informāciju. Izmantojot šo interneta vietni, lietotājs piekrīt šai informācijai par personisko datu aizsardzību.

Drošība

Mēs pieliekam visus spēkus, lai nodrošinātu, ka informācija, ko iegūstam no jums Internetā, tiek aizsargāta no neautorizētas piekļuves un izmantošanas labākajā iespējamā veidā.

Atjaunināšana un personisko datu dzēšana

Dienesta lietotājam ir tiesības apskatīt, izdzēst vai pārveidot viņa personiskos datus. Iegūt informāciju, kas saistīta ar personiskajiem datiem, to atjaunināšana un dzēšana notiek sūtot pieprasījumu uz sekojošu adresi: Pieprasījumā jābūt sekojošai informācijai, kas tiks izmantota vienīgi tā izpildīšanai: vārds, e-pasta adrese, sagaidāmā pakalpojuma apraksts (informācija par saglabātajiem datiem, to labošana vai dzēšana).

 • Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, jo īpaši ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2016. gada 27. aprīļa REGULU (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šo datu brīvu pārvietošanu, un atceļot Direktīvu 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula).
 • Personas datu kontrolieris ir Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Attiecībā uz kontroliera darbuzņēmēju personas datiem, kontroliera nodarbinātu personu vai personu, kuras piesakās darbā pie kontroliera (uz darba līguma vai citas vienošanās pamata), personas datiem, personas datu kontrolieri (apvienotie kontrolieri) var būt arī Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. filiāles, kuras pieder pie TZMO Grupas. Šo organizāciju atjauninātais saraksts atrodams www.tzmo-global.com/GDPR
 • Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai vēlaties izmantot savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar Datu aizsardzības amatpersonu Mr. Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-pasts: iod@tzmo.com.pl.
  Kontrolieris veic personas datu apstrādi konkrēti:
  − saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu – datu subjekts ir sniedzis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem – jo īpaši, lai uzturētu kontaktu ar datu subjektu; lai padarītu pieejamu vai nodrošinātu (arī pa e-pastu) komerciālu informāciju, citu informāciju vai produktu paraugus; organizētu, vadītu un dokumentētu pasākumus, tostarp konkursus, popularizēšanas kampaņas un citas mārketinga darbības;
  − saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (b) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kurā datu subjekts ir viena no pusēm, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas – konkrēti, lai varētu īstenot visas tiesības un izpildīt visus pienākumus, kas izriet no kontroliera noslēgtajiem līgumiem;
  − saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (c) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama kāda tiesiska pienākuma izpildei, kuram ir pakļauts kontrolieris – konkrēti, lai varētu īstenot visas tiesības un izpildīt visus pienākumus, kas kontrolierim izriet no saistošiem tiesiskajiem noteikumiem, konkrēti no nodokļu likumu, darba likumu un sociālās nodrošināšanas apjoma;
  − saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (f) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama kontroliera likumīgo interešu īstenošanai – konkrēti, prasību izteikšanai.
 • Personas datu saņēmēji ir kontroliera un uzticamu organizāciju, kuras sadarbojas ar kontrolieri, nodarbinātas personas (uz darba līguma vai cita līguma pamata) – apstrādes mērķiem nepieciešamajā apjomā; personas datus var arī padarīt pieejamus publiskajām varasiestādēm un citām organizācijām, kurām ir tiesības uz to saskaņā ar likumu nosacījumiem, pēc to pieprasījuma.
 • Kontrolierim nav nodoma pārsūtīt personas datus uz kādu trešo valsti vai starptautiskajām organizācijām.
 • Personas dati tiek glabāti:
  − gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu – līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai;
  − gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (b) apakšpunktu – līdz laikam, kad līguma puses būs izpildījušas visus savus pienākumus saistībā ar līguma izpildi, un pēc tam līdz jebkādu ar šo līgumu saistītu prasību izbeigšanās perioda vai ierobežojuma perioda beigām;
  − gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (c) apakšpunktu – līdz kontrolierim noteiktā tiesiskā pienākuma, konkrēti reģistru glabāšanas pienākuma izpildei;
  − gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (f) apakšpunktu – līdz apstrādes mērķu izpildei, konkrēti, līdz prasība tiek nokārtota, izbeidzas tās termiņš vai iestājas laika liegums.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no kontroliera piekļuvi saviem personas datiem un GDPR noteiktajos gadījumos arī to labošanu, izdzēšanu vai apstrādes ierobežojumu; datu subjektam ir arī tiesības uz personas datu pārsūtīšanu.
 • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību ar likumu noteiktajai datu aizsardzību pārraugošajai varasiestādei, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrādē tiek pārkāpti GDPR nosacījumi.
 • Gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu šo datu apstrādei, neietekmējot apstrādes likumību, kas tika veikta ar datu subjekta piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Piekrišanu var atsaukt, piem., nosūtot paziņojumu par atsaukšanu uz šādu e-pasta adresi: iod@tzmo.com.pl
 • Gadījumā, ja personas datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu, personas datu sniegšana nav ar likumu vai ar līgumu noteikta prasība un ir brīvprātīga; taču datu nesniegšana var neļaut vai apgrūtināt apstrādes mērķu izpildi, konkrēti – nebūs iespējams kontakts ar kontrolieri; nebūs iespējams nodrošināt vai padarīt pieejamu komerciālo informāciju, citu informāciju vai produktu paraugus; nebūs iespējams piedalīties pasākumos, tostarp konkursos, popularizēšanas kampaņas un citas mārketinga darbības. Citos gadījumos personas datu sniegšana var būt ar likumu vai ar līgumu noteikta prasība, ja tā ir noteikts ar likumu vai līguma nosacījumu.
 • Saistībā ar kontroliera veiktu personas datu apstrādi netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
>
Šajā vietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai nodrošinātu lietošanas ērtumu, uzlabotu drošību, kā arī statistikas un mārketinga mērķiem. Jūs varat izmainīt sīkfailu uzstādījumus savā interneta pārlūkprogrammā. Izmantojot šo interneta vietni bez uzstādījumu izmaiņām, jūs piekrītat mūsu sīkfailu izmantošanai. Uzzināt vairāk par sīkfailu politiku »